प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था
        जन-गणतन्त्र चीनको संविधानमा तय गरिएअनुसार चीनमा प्रशासनिक क्षेत्रहरुको विभाजन यस प्रकार छः

        (1) सारा देशका मातहतमा प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश तथा केन्द्रशासित शहरहरु राखिएका छन्।

        (2) प्रान्त तथा स्वायत्त प्रदेशका मातहतमा स्वायत्त प्रिफेक्चर, जिल्ला, स्वायत्त जिल्ला तथा शहरहरु राखिएका छन्।

        (3) जिल्ला, स्वायत्त जिल्ला तथा शहरका मातहतमा टाउन्सिप, जातीय टाउन्सिप तथा टाउनहरु राखिएका छन्।

         स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त प्रिफेक्चर तथा स्वायत्त जिल्लाहरु सबका सब जातीय स्वशासन लागू हुने ठाउँ हुन्।

         सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र पनि कायम गर्नसक्दछ।

         अहिले चीनमा 4वटा केन्द्रशासित शहर, 23वटा प्रान्त, 5वटा स्वायत्त प्रदेश तथा 2वटा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र लगायत जम्मा गरी 34वटा प्रान्तीय स्तरका प्रशासनिक अंगहरु छन्।