फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि
पाठ एक पाठ दुइ पाठ तीन पाठ चार पाठ पाँच
पाठ छ पाठ सात पाठ आठ पाठ नौ पाठ दश
पाठ एघार पाठ बाह्रौ पाठ तेह्र पाठ चौध पाठ पन्ध्र
पाठ सोह्र पाठ सत्र पाठ अठार पाठ उन्नाइस पाठ बीस
पाठ एक्काइस पाठ बाईस पाठ तेईस पाठ चौबीस पाठ पच्चिस
पाठ छब्बीस पाठ सत्ताइस पाठ अठाइस पाठ उनान्तीस पाठ तीस
पाठ एकतीस पाठ बत्तीस पाठ तेंतीस पाठ चौंतीस पाठ पैंतीस
पाठ छत्तीस पाठ सैंतीस पाठ अठतीस पाठ उनान्चालिस पाठ चालिस
पाठ एकचालिस पाठ बयालीस पाठ त्रिचालीस पाठ चवालीस पाठ पैंतालीस
पाठ छयालिस पाठ सतचालीस पाठ अठचालीस पाठ उनन्चास पाठ पचास
पाठ एकाउन्न पाठ बाउन्न पाठ त्रिपन्न पाठ पचपन्न पाठ छपन्न
पाठ चौवन्न पाठ सन्ताउन्न पाठ अन्ठाउन्न पाठ उनान्सट्ठी पाठ साट्ठी
पाठ एकसट्ठी पाठ बयसट्ठी पाठ त्रिसट्ठी पाठ चौंसट्ठी पाठ पैंसठ्ठी
पाठ छयसठ्ठी पाठ सत्सट्ठी पाठ अठसठ्ठी