20    चीनको इतिहासकमा प्रसिद्ध व्यक्तिव्वहरु

सम्राट तथा राजाहरु
केन्द्रीय अधिकारयुक्त राजतन्त्रात्मक मुलुका संस्थापक- छीन श ह्वाङ 
•  पश्चिमी हान राज-वंशका राजा ल्यौ पाङ् 
ता यु 

•  याउ र शुन   

 • शन नौं श 
चीनका आदिम सम्राट फु सी श 
चीनको इतिहासमा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विचारक
फा विचारधाराका ठूला विद्बान- हान फै च 
चुआङ च    

मङ च 
कोङ च तथा को चको विचारधाराधारा 
ताउ विचारधाराका स्थापक- लाउ च 
चीनका वैज्ञानिक
चु छुङ च तथा "π" 
औषधी सम्बन्धी विशेषज्ञ ली श चन 
तुङ हान राज-वंशकालका प्रसिद्ध खगोल शास्त्री चाङ हङ 
अन्य क्षेत्र
डाक्टर ह्वा थो 

छन शङ र ऊ क्वाङको विद्रोह  
वाङ चाउ च्युन  

यान च 

सु उ 

क्वान चुङ तथा पाउ शु या  
सम्राट छु चुआङ

•  यु पो या तथा चुङ च छी 
आदिम युद्ध-नीतिज्ञ सुन उ 

 • छी ची क्वाङ
स्यान चाङ  

च्यान चन