5     अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी 
उत्पादनको बनोट
व्यावसायिक बनौटको मूलभूत अवस्था 
आर्थिक अवस्थ
समाजवादी बजारमूलक आर्थिक अवस्था

स्वामित्वको बनौट
विकास रणनीति
विकासको रणनीति
लगानीको वातावरण
आधारभूत प्रबन्धको निर्माण

लगानीको नीति 
आर्थिक विशेष क्षेत्र र विदेशका लागि खुला गरिएका समुद्र तटर्ती शहरहरु 
राष्ट्रिय आर्थिक प्राविधिक विकास क्षेत्र 
राष्ट्रस्तरीय उच्च एवम् नयाँ प्राविधिक क्षेत्र