11    चीनको परम्परागत चिकित्सा

परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र बारे संक्षिप्त जानकारी
परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र बारे संक्षिप्त जानकारी
चिनियाँ चिकित्सा-शास्त्र
चिनियाँ चिकित्सा-शास्त्रको इतिहास

चिनियाँ जडीबुटीको आधारभूत सिद्धान्त 
चिनियाँ जडीबुटीबाट उपचार गराउने तरिका
अक्युपन्चर
अक्युपन्चर
मालिस
मालिस 
अल्प संख्यक जातीय आयुर्वेद
जातीय चिकित्सा शास्त्रको रुप-रेखा

तिब्बती चिकित्सा शास्त्र 

मंगोलियाली चिकित्सा प्रणाली  
युगूर जातीय चिकित्सा   

कोरियाली जातीय चिकित्सा

च्वांग जातीय चिकित्सा   
व्ही जातीय चिकित्सा विद्या

म्याओ जातीय चिकित्सा विद्या