15    चिनियाँ बाजा
थान् पो बाजा(प्लकिंग बाजा)
•  र वा फू 
लिउ छिंग बाजा 
गु छिंग बाज 
च्या ये छिंग बाजा 
व्हो पु स 
•  तोंग बु ला बाजा 
रुआन् बाजा 
खोंग हौ बाजा 
तारको माध्यमबाट बजाइने बाजा
बान् हु बाजा 
मा थौ छिंग बाजा 
लै छिंग बाजा 
न्यू थ्वी छिंग बाजा 
गाओ हु बाजा 
अर हु बाजा 
फुकेर बजाइने बाजा
सि बि ली 
हौ ग्वेन् बाजा 
स्याओ बाजा 
ग्वेन् च बाजा 
स्युन् बाजा 
शन् बाजा 
हु लु स्याओ बाजा 
दि च बाजा 
तार ठोकेर बजाउने बाजा
यांग छिंग बाजा 
मुख रीड बाजा]
खौ सेन् बाजा 
ठोकेर बजाउने बाजा
छिंग बाजा 
बिआन् चोंग बाजा 
लो बाजा 
ढोल बाजा