14    चिनियाँ सङ्गीत-कार र गीतकार
 चिनियाँ सङ्गीतकार
लिउ वेन् चिन् 
काउ वै जे 
फु लिन 
वाङ्ग लो पिङग् 
लै चन् पाङ्ग  
चाङ्ग लि 
थिएन हान 
श्यु फै डोङ् 
छिआउ यु 
नि आर 
लिउ थिएन व्हा 
संङ्गीत निर्देशक
येन ल्यांग खुन
फु तुंग शंग
हु पिंग श्य्वी
छन् से याङ 
चङ श्याउ यींग
लि द लुन
छन् चो ह्वांग
फंग श्यु वन
गायक
थाङ छानयेन वै वन
यांग हौं चिल्य्वी चि हुंग
ल्याउ छांग यौंक्व लान यीङ
चाङ येवु पि श्या
छन च्सुंग चु यीङ
च्यांग चा वैचौ श्या येन
हु सुंग ह्वा
वाद्य वादक
वाङ छ् हंग
शंग चौं क्व
थाङ च्युन छ्याउ
श्वे वै
चाउ सुंग थिंग
लु र रौंग
ल्यु द हाई
ल्यु मिंग युआन
फु छौं
सुंग फै